Buổi sáng

Lịch học ngoại khóa và chuyên đề.

Thứ 2

Thể Dục
45p
T. Đậu
Thể Dục
45p
T.Đậu

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Buổi chiều

Thời khóa biểu lớp 10B

Thứ 2

Tin Học
45 phút
Cô Tuyết
Văn Học
45 phút
Thoa
Văn Học
45 phút
Thoa
Toán Học
45 phút
Cô Thoan
Sinh Hoạt
45p
Thoa

Thứ 3

SV
45 phút
Tần
Sinh Học
45 phút
Vân
Toán
45 phút
Thoan
Toán
45 phút
Thoan
Văn Học
45 phút
Thoa

Thứ 4

Tiếng Anh
45 phút
Nhung
Tiếng Anh
45 phút
Nhung
Hóa Học
45 phút
Cửi
Vật Lý
45 phút
D.Hà
Quốc Phòng
45 phút
Duy

Thứ 5

Vật Lý
45 phút
D.Hà
Văn Học
45 phút
Thu
Hóa Học
45 phút
Thu
GDCD
45 phút
L.Ha
Hóa Học
45 phút
Thu

Thứ 6

Tin Học
45 phút
Tuyết
Địa lý
45 phút
Cửi
Tiếng Anh
45 phút
Nhung
Tiếng Anh
45 phút
Nhung
Địa Lý
45 phút
Cửi

Thứ 7

Văn Học
45 phút
Thoa
Toán
45 phút
Thoan
Công Nghệ
45 phút
Tần
Toán
45 phút
Thoan
Vật Lý
45 phút
D.Hà