Buổi sáng

Thời khóa biểu lớp 10D lịch học buổi sáng.

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Buổi chiều

Lịch học ngoại khóa và chuyên đề

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 2

Chào cờ
45 phút
Ngô quốc linh
Văn
45 phút
Cô văn
Toán
45 phút
Thầy toán
Sinh
45 phút
Thày sinh